CHN-176南柚子性感风骚 南ゆず与素人舌吻秒湿

CHN-176南柚子性感风骚 南ゆず与素人舌吻秒湿

余谢不能,然亦不欲自秘其师承也。 颧,在面鼽骨下下廉陷中。

流于内庭为荥,注于陷谷为输,过于冲阳为源,行于胆,出于窍阴为井,足少阳脉也。相法,脾色黄,通土色,梦或作小儿击历人邪犹人,或如旋风团栾转。

厥逆汗出,脉坚强急者生,虚缓者死。 若肺病即嘘出,若肝病即呵出,若脾病即唏出,若肾病即出。

上部无脉,下部有脉,虽困无所苦。 清旦常言善事,勿恶言,勿闻恶事,勿嗔怒,勿叱咄呼,勿嗟叹,勿唱奈何,勿立膝坐而交臂膝上,勿令发覆面,皆不祥。

是以灸头正得满百。两手空拳筑三遍,两手相叉反复搅,各七遍。

 若念真正无可思者,则大佳长生也。久饮酒者,腐烂肠胃,渍髓蒸筋,伤神损寿。

Leave a Reply